1. NAZIV - SKRAĆENI NAZIV

1.1. Puni naziv navijačke grupe je BHFanaticos.

1.2. Skraćeni naziv navijačke grupe i u daljem tekstu je BHF.

1.3. BHF ima svoj grb i pečat.

2. SVRHA I CILJEVI BHF-a.

2.1. Svrha BHF-a je da podrava djelatnost svih sportskih reprezentacija nae domovine Bosne i Hercegovine.

2.2. Cilj navijačke grupe BHFanaticos je da bez ikakvih nacionalnih, rasnih, političkih i vjerskih konotacija promovie Bosnu i Hercegovinu i njen sport irom svijeta.

2.3. BHF djeluje na području cijelog svijeta.

3. ČLANSTVO

3.1. PRISTUP ČLANSTVU

3.1.1. Članstvo u navijačku skupinu BHFanaticos moe postići svako onaj ko se osjeća navijačem reprezentacija Bosne i Hercegovine.

3.1.2. Pristup punopravnom članstvu BHF-a imaju sve osobe starije od 16 godina i mlađe od 40 godina, izuzev ako su stari članovi i obnavljaju članarinu.

3.1.3. Popunjavanjem zahtjeva i prihvatanjem Statuta i Kodeksa BHF-a.

3.1.4. Uplatom članarine u regiji u kojoj boravi.

3.1.4.1. Uplaćivanjem članarine i ispunjavanjem formulara automatski se prihvata Statut i Kodeksi BHF-a.

3.1.5. Odobravanjem članstva od strane predstavnika regije.

3.1.6. Status počasnog člana u BHF-u ne postoji.

3.1.7. BHF prihvata status suport člana.

3.1.7.1. Suport član je ona osoba koja uplati određenu sumu novca na račun BHF-a, a koja ne eli da bude aktivan član i koja nema prava odlučivanja.

3.1.8. Za rad u BHF-u član ne dobiva nikakvu novčanu niti bilo koju drugu vrstu naknade.

3.2. PREKID ČLANSTVA

3.2.1. Članstvo u BHF-u prestaje po isteku članarine.

3.2.2. Članstvo u BHF-u moe biti sakcionisano ili prekinuto i prije isteka članarine ako se utvrdi da je član ozbiljno prekrio Statut i Kodekse BHF-a od strane predstavnika regije.

3.2.3. Na vlastiti zahtjev.

3.2.4. Članarina se ne vraća članu kojem je članstvo prekinuto zbog krenja Statuta ili Kodeksa BHF-a ili prilikom samovoljnog istupanja iz BHF-a.

3.3. ČLANARINA

3.3.1. Iznos, vanost, promjena kao i ostala pitanja u vezi članarine se utvrđuju na godinjem sastanku Uprave navijača BHF-a.

3.3.2. Članarina se moe uplatiti online na stranici BHFanaticos.com ili direktno osobi zaduenoj za članarinu u svakoj BHF regiji.

4. PRAVA, DUŽNOSTI I ODGOVORNOST ČLANA

4.1. Svaki član ima pravo učestvovati u svakom segmentu rada BHF-a ako zadovoljava unaprijed postavljene kriterije za taj rad.

4.2. Svaki član ima pravo da bude informisan o radu BHF-a preko predstavnika svoje regije kao i da daje prijedloge, sugestije i odlučuje.

4.3. Članovima se zabranjuje osnivanje bilo kakvih podgrupa u okviru BHF-a.

4.3.1. BHF YOUTH i BHFEMALE BRIGADE su sastavni dio BHF-a I maju pravo na svoje obiljeje i trans.

4.4. Svaki član je dužan da aktivno učestvuje u radu BHF-a i to prije svega u radu BHF regije iz koje dolazi.

4.5. Svaki član je duan u svom radu i odlučivanju potovati prije svega regionalnu hijerarhiju i sve svoje kritike i prijedloge upućivati isključivo predstavniku BHF regije iz koje dolazi.

4.6. Članovi BHF-a ne mogu učestvovati u radu niti donositi izravne odluke na nivou BHF-a ako za to nisu ovlateni od regije iz koje dolaze ili Uprave navijača BHF-a ili Predsjednika Udruenja navijača BHF-a ili Vođe navijača BHF-a.

4.7. Svaki član je obavezan potovati Statut i Kodekse, hijerahiju BHF-a kao i sve odluke doneene na nivou BHF regije i BHF-a u cjelini.

4.8. Nijedan član nema pravo iznosti stavove i davati izjave u ime BHF-a bez odobrenja Predsjednika Udruenja navijača BHF-a i Vođe navijača BHF-a.

4.9. Svim članovima je zabranjeno javno objavljivanje slika, video zapisa BHF-a irokog formata bez odobrenja BHF press i BHF produktion.

5. UREĐENJE. ORGANI BHF-a:
Način na koji se biraju i ovlatenja koja imaju. Kvorum i pravila glasanja. Trajanje mandata. Lice ovlašteno da sazove godinju ili vanrednu sjednicu Uprave navijača BHF-a. Uslovi i način rasputanja odnosno prestanak rada.

5.1. UREĐENJE BHF-a.

5.1.1. BHF je uređen na regionalnoj osnovi.

5.1.2. Broj BHF regija zavisi od broja aktivnih članova, njihovom interesu, mogučnosti da se samo organizuju i uspjeno djeluju na određenom geografskom prostoru (drava, područje vise drava ili kontinent).

5.1.3. Odluke o osnivanju, udruivanju i raspadu regija se mogu donijeti samo na godinjoj sjednici Uprave navijača BHF-a i na incijativu regija.

5.1.4. Svaka BHF regija je obavezna svoj rad bazirati na Statutu BHF-a, Kodeksu ponaanja BHF članova, odlukama godinjeg sastanka Uprave navijača BHF-a i uz saradnju sa: Predsjednikom Udruenja navijača BHF-a, Vođom navijača BHF-a, TIFO grupom, Centralnom kasom i Shopom.

6. ORGANI ODLUČIVANJA BHF-a.

  1. SKUPTINA BHF-a.

  2. UPRAVA NAVIJAČA BHF-a

  3. UPRAVA REGIJA

  4. PREDSTAVNIK REGIJE

  5. PREDSJEDNIK NAVIJAČA BHF-a

  6. VOĐA NAVIJAČA BHF-a

6.1. SKUPŠTINA BHF-a.

6.1.1. Skuptina BHF-a je najvie tijelo upravljanja Udruenja navijača BHF-a koju sačinjavaju svi članovi BHF-a.

6.1.2. Zbog specifičnosti udruenja sa članstvom po cijelom svijetu, Skuptina BHF-a se sastoji od regionalnih Skuptina koje predstavljaju legitimno izabrani predstavnici.

6.1.3. Skuptine BHF regija na svojim godinjim sjednicama direktno biraju Predsjednika navijača BHF-a i Vođu navijača BHF-a.

6.1.4. Skuptina BHF-a razmatra i usvaja godinje izvjetaje Uprave navijača BHF-a.

6.1.5. Skuptina BHF-a ima pravo raspustiti Upravu navijača BHF-a i sve članove iste ako je nezadovoljna njihovim radom i ako za to glasa nadpolovična većina članova.

6.1.6. Skuptina BHF-a se moe sazvati na zahtijev: Uprave navijača BHF-a, Predsjednik Udruenja navijača BHF-a, Vođe navijača BHF-a ili 1/3 članova BHF-a.

6.1.7. Skuptina BHF-a donosi i mijenja Statut Udruženja na osnovu:

a. Sve regije se moraju izjasniti o prijedlogu promjene Statuta.

b. Glasovi prisutnih članova regija idu u zbir i većinskom odlukom je moguče promjenit Statut.

c. Svaki član moe pokrenuti inicijativu za promjenu Statuta sa konkretnim prijedlogom.

6.1.8. Skuptina BHF-a ima pravo raspustiti Udruenje navijača BHFanaticos i odrediti privremene organe, te ih zaduiti za preraspodjelu imovine Udruenja.

6.2. UPRAVA NAVIJAČA BHF-a

6.2.1. Uprava navijača BHF-a je najvii izvrni organ BHF-a.

6.2.2. Uprava navijača BHF-a je sastavljena od: Predstavnika regija, Predsjednika (1) Udruenja navijača BHF-a i Vođe navijača BHF-a.

6.2.3. Svi predstavnici regija moraju biti prisutni na godinjoj Skuptini ili putem svog predstavnika iznijeti stavove i prijedloge regije.

6.2.4. Uprava navijača BHF-a je duna sastati se najmanje jednom godinje, analizirati rad u protekloj godini i usvojiti plan rada za sljedeću kalendarsku godinu.

6.2.5. Uprava navijača BHF-a predlae i usvaja budet BHF-a.

6.2.6. Uprava navijača BHF-a mora donositi svoje odluke na osnovu godinjih odluka Skuptina regija BHF-a, a donosi ih prostom večinom.

6.2.7. Uprava navijača BHF-a bira/smjenjuje Predsjednika Udruenja navijača BHF-a i Vođu navijača BHF-a na osnovu rezultata glasanja članstva Skuptina regija, tj zbraju se glasovi svih prisutnih članova regija.

6.2.8. Svaki član BHF-a moe biti Predsjednik Udruenja navijača BHF-a i Vođa navijača BHF-a i moe se kandidovati za izbor istih kao i za ostale funkcije ako zadovoljava unaprijed određene kriterije prijavom predstavniku regije iz koje dolazi ili Upravi navijača BHF-a.

6.2.9. Uprava navijača BHF-a je duna članstvu BHF-a objaviti liste kandidata do kraja oktobra.

6.2.10. Samovoljnim odstupanjem sa funkcije Predsjednik Udruenja navijača BHF-a i Vođe navijača BHF-a , Uprava navijača BHF-a je duna da imenuje nove u roku od 14 dana.

6.2.11. Sve funkcije u BHF-u se biraju tako da izabrani ostaje na funkciji sve dok se ne iskazu uslovi za njegovom zamjenom. Maksimalni broj mandata nije ogranicen.

6.2.12. Samo Predstavnici regija u Upravi navijača BHF-a imaju pravo glasa kod privremenog razrjeenja dunosti Predsjednik Udruenja navijača BHF-a i Vođe navijača BHF-a. I duni su imenovati privremenog Predsjednika ili Vodju u roku od 7. (sedam) dana čiji mandat va do Godinje skuptine ili po potrebi sazvati vadrednu Skuptinu.

6.2.13. Uprava navijača BHF-a ima pravo traiti detaljan izvjetaj o radu svakog segmenta BHF-a.

6.2.14. Uprava navijača BHF-a se moe sastati vanredno na inicijativu: 1/3 sve ukupnog članstva, Predstavnika regija, Predsjednik Udruenja navijača BHF-a i Vođe navijača BHF-a.

6.2.15. Na vandrednoj sjednici sazvanoj od strane 1/3 članstva sve odluke se donose prostom večinom svih prisutnih članova BHF-a.

6.2.16. Uprava navijača BHF-a je odgovorna članovima BHF-a za svoj rad.

6.2.17. Uprava navijača BHF-a je duna podnijeti izvjetaj sa svih sastanka Uprave navijača BHF-a u roku od 7.(sedam) dana od dana odravanja sastanka i isti dati na arhiviranje u BHF online Arhivu.

6.2.18. Uprava navijača BHF-a ima ovlast da zatrai vandredni sastanak regije ukoliko ustanovi da Predstavnik te regije je destruktivan u radu BHF-a i zatrai smjenu i izbor novog u roku od 30. dana.

6.3. UPRAVA REGIJA

6.3.1. Upravu regija je največi organ odlučivanja u regiji.

6.3.2. Upravu regije čine:

a. Predstavnik regije.

b. Osobe/osoba odgovorne/a za članstvo.

c. Osobe/osoba odgovorne/a za regionalni Shop.

d. Osobe/osoba za TIFO grupu.

e. Blagajnik koji se bira od osoba iz članske sekcije ili Shop sekcije.

6.3.3. Sve odluke se donose večinskom odlukom svih prisutnih članova regije

6.3.4. Sve funkcije u regiji se biraju na 1. (jednu) godinu sa mogučnosću produenja 4 puta. Maksimalni mandat traje 5 godina.

6.3.5. Jedna osoba moe vriti vie funkcija unutar BHF-a

6.4. PREDSTAVNIK REGIJE

6.4.1. Predstavnik BHF regije predstavlja i zastupa BHF regiju i koordinira rad svih segmenata iste.

6.4.2. Predstavnik regije je obavezan da sazove Godinju sjednicu regije najkasnije do kraja novembra.

6.4.3. Predstavnik regije je obavezan da sazove Vanrednu sjednicu regije na zahtjev 1/3 članova regije.

6.4.4. Predstavnik regije je obavezan da podnese izvjetaj sa sjednica članovima regije najkasnije 7.(sedam) dana od dana odravanja putem foruma BHF-a.

6.4.5. Predstavnik BHF regije je odgovoran da sva dokumentacija o rada BHF regije u protekloj godini bude prebačena na arhiviranje u online Arhivu BHF-a.

6.4.6. Predstavnik BHF regije je duan da podnese izvjetaj sa Skuptine regije na godinjoj sjednici Uprave navijača BHF-a.

6.4.7. Predstavnik BHF regije je duan informisati Upravu navijača BHF-a o stanju u regiji.

6.4.8. Odstupanjem sa funkcije Predstavnika regije saziva se Vanredna sjednica gdje se bira isti.

6.4.9. Odstupanjem ostalih članova Uprave regije Predstavnik regije je duan da imenuje iste do godinje sjednice regije.

6.4.10. Zahtjev za smjenu Uprave regije ili člana Uprave je moguč ako to zeli 1/3 članstva te regije ili na zahtjev Uprave navijača BHF-a.

6.5. PREDSJEDNIK UDRUŽENJA NAVIJAČA BHF-a

6.5.1. Predsjednik Udruenja navijača BHF-a je zastupnik Udruenja i koordinira administrativnim segmentima njegovog rada.

6.5.2. Predsjednik Udruenja navijača BHF-a moze biti svaki član koji je dobro vlada sverama: komunikacije, ekonomije, organizacije i informatike.

6.5.3. Predsjednik Udruenja navijača BHF-a je direktno ili putem svog posrednika odgovoran za odnost sa javnoću.

6.5.4. Predsjednik Udruenja navijača BHF-a predstavlja sve segmente administrativnog dijela BHF-a i odgovoran je za njihov rad.

6.5.5. Predsjednik Udruenja navijača BHF-a je duan informisati Upravu navijača BHF-a o financijskom stanju BHF-a i podnijeti detaljan izvjetaj o poslovanju BHF-a za proteklu godinu.

6.5.6. Predsjednik Udruenja navijača BHF-a obavezan da sazove godinju sjednicu Uprave navijača BHF-a najkasnije do kraja decembra.

6.5.7. Predsjednik Udruenja navijača BHF-a je duan izraditi tačke dnevnog reda sastanka Uprave navijača BHF-a i dostaviti ih svim članovima Uprave navijača BHF-a najmanje 7. (sedam) dana prije odravanja sastanka.

6.5.8. Predsjednik Udruenja navijača BHF-a rukovodi radom Uprave navijača BHF-a.

6.5.9. Predsjednik Udruenja navijača BHF-a je obavezan da sazove Vanrednu sjednicu Uprave navijača BHF-a na zahtjev predstavnika regije ili na zahtjev 1/3 članstva BHF-a u to kraćem vremenskom roku.

6.5.10. Predsjednik Udruenja navijača BHF-a podnosi izvjetaj o svom radu i radu Udruenja Upravi navijača BHF-a.

6.5.11. Predsjednik Udruenja navijača BHF-a je duan informisati članove o svim zaključcima doneenim na godinjem sastanku Uprave navijača BHF-a.

6.5.12. Predsjednik Udruenja navijača BHF-a je obavezan dati svu dokumentaciju oko BHF poslovanja na arhiviranje u online Arhivu BHF-a.

6.5.13. Predsjednik Udruenja navijača BHF-a je odgovoran Upravi navijača BHF-a i Skuptini BHF-a za svoj rad.

6.5.14. Predsjednik Udruenja navijača BHF-a moe donositi sve vrste odluka u svom domenu rada ali iste mogu biti opovrgnute od strane Uprave navijača BHF-a ako ista ustanovi da su kontra produktivne i tete razvoju i imidu BHF-a.

6.6. VOĐA NAVIJAČA BHF-a.

6.6.1. Vođa navijača BHF-a vodi TIFO grupu i zaduen je za kodekse ponaanja članova BHF-a na tribini i za izgled iste.

6.6.2. Vođa navijača BHF-a u suradnji sa TIFO grupom ima pravo donoenja svih odluka vezanih za tribinu.

6.6.3. Vođa navijača BHF-a moe biti samo onaj navijač koji ima respekt na tribini i koji je svoj ugled među članovima stekao svojim radom na tribini.

6.6.4. Vođa navijača BHF-a potrauje sredstva neophodna za rad TIFO grupe od predstavnika centralne kase uz znanje Predsjednika Uprave navijača BHF-a.

6.6.5. Vođa navijača BHF-a je obavezan na godinjem sastanku Uprave navijača BHF-a podnijeti detaljan godinji izvjetaj o svom radu i radu TIFO grupe u proteklom mandatu.

6.6.6. Godinji izvjetaj Vođe navijača BHF-a se mora objaviti članovima najvie 7. (sedam ) dana nakon odranog godinjeg sastanka Uprave navijača BHF-a.

6.6.7. Vođa navijača BHF-a je odgovoran Upravi navijača BHF-a i Skuptini BHF-a za svoj rad.

6.6.8. Vođa navijača BHF-a moe donositi sve vrste odluka u svom domenu rada ali iste mogu biti opovrgnute od strane Uprave navijača BHF-a ako ista ustanovi da su kontra produktivne i tete razvoju i imidu BHF-a.

7. Navijačka grupa BHFanaticos je podijeljena u dva osnovna operativna dijela:

  1. Administracija BHF-a.

  2. Tribina.

7.1. ADMINISTRACIJA BHF-a.

7.1.1. Administracija BHF-a je operativni dio koji je zaduen za administrativno-ekonomski segment rada, medijsku prezentaciju i odnos sa javnoću BHF-a.

7.1.2. Administracija BHF-a je obavezna na svakom godinjem sastanku Uprave navijača BHF-a predloiti budet BHF-a za narednu godinu na usvajanje.

7.1.3. Administracija BHF-a je obavezna da obezbijedi sva neophodna materijalna i nematerijalna sredstava, u skladu za zaključcima godinjeg sastanka Uprave navijača BHF-a, za normalan rad BHF-a na Tribini i van nje. 7.1.4. Administracija BHF-a je sastavljena od:

Centralne kase,

Članarine,

Shopa,

Web Team-a,

BHF Production,

BHF Magazina

i BHF Pressa.

7.2. CENTRALNA KASA

7.2.1. Centralna kasa je dio BHF Administracije čiji je osnovni zadatak upravljanje i raspodjela svih prihoda BHF-a.

7.2.2. Centralna kasa je obavezna voditi detaljnu evidenciju o upravljanju i raspodjeli stredstava BHF-a dosutupnu na online uvid Upravi navijača BHF-a i osobama zaduenim za regionalne kase i istu dati na pohranjivanje u online Arhivu BHF-a.

7.2.3. Centralna kasa se sastoji od regionalnih kasa članarina, kase centralnog shopa i svih drugih kasa koje djeluju pod okriljem BHF a ( kase od putovanja, humanitarne kase, promotivne kase )

7.2.4. Centralna kasa je duna da svake godine izradi nacrt budeta BHF-a za slijedeću kalendarsku godinu i isti dati na usvajanje Upravi navijača BHF-a na godinjem sastanku.

7.2.5. Sve kase i svi segmenti BHF-a su zadueni prije sjednice Uprave navijača BHF-a da izrade detaljne planove rada i budete za svoj rad za sljedeću godinu koje če koordinator centralne kase razmotriti i predloiti na usvajanje Upravi navijača BHF-a. Budeti su obavezujući i u slučaju ne potivanja ili ne izrade istog finasijska sredstva se ne smiju odobravati.

7.2.6. Koordinator centralne kase je osoba koja je zaduena da kordinira rad centralne kase i bira se iz reda blagajnika regionalnih kasa i centralne kase. Imenuje se od strane Uprave navijača BHF-a a na prijedlog centralne kase odnosno Predsjednika Udruenja navijača BHF-a.

7.2.7. Raspodjela trokova u okviru centralne kase se vri zavisno od stanja kasa koje ulaze u njen sastav i to parcijalno po stanju kasa. U obzir se uzima stanje kasa u momentu raspodjele trokova. Raspodjela trokova ne smije ugroziti funkcionalno poslovanje BHF-a.

7.2.8. Revizija poslovanja centralne kase se vri mjesec dana prije godinjeg sastanka Uprave navijača BHF-a. Koordinator za centralnu kasu je duan Predsjedniku Udruenja navijača BHF-a staviti na uvid svu dokumentaciju i obrazloenja u vezi poslovanja centralne kase.

7.3. ČLANARINA

7.3.1. Članarina BHF-a je administrativno zaduenje čiji je osnovni cilj prikupljanje članarine za članstvo u BHF regijama i vođenje iste na regionalnom i BHF nivou.

7.3.2. Osobe koje vode evidenciju o članarini na regionalnom nivou, kao i osoba zaduena za kordinaciju na nivou BHF-a su obavezne aurno voditi svoje evidencije i aurirati centralnu bazu podataka.

7.3.3. Osobe koje vode evidenciju o članarini po regijama su obavezne klasificirati članstvo na: BHFanatic, BHF Female ili BHF Youth i dostaviti WEB teamu podatke za davanje pristupa BHF Forumu.

7.4. BHF SHOP

7.4.1. BHF shop se sastoji od regionalnih shopova i obavezan je izrađivati artikle samo sa oznakama BHF i domovine BiH.

7.4.2. Artikli BHF Shop-a se proizvode centralno i lageruju u centralnom shopu izuzev regije USA/Canada.

7.4.3. Proizvodnja robe se vri kod ponuđača koji ima najoptimalniju ponudu i kvalitet nezavisno u kojoj regiji se radi ali samo uz odobrenje centralnog shopa.

7.4.4. Regionalni shopovi su obavezni imati lagere robe, količinski zavisno od prodaje i potreba regionalnog shopa a mogu imati i svoja prodajna mjesta.

7.4.5. Evidencija ulaza, izlaza i prodaje robe se vodi trasnparentno, online dostupno na uvid: svim predstavnicima regionalih shopova, predstavnicima regija, predstavniku zaduenom za rad centralnog shopa , Predsjednika Udruenja navijača BHF-a i Vođa navijača BHF-a.

7.4.6. Sva financijska sredstva BHF shopa se vode centralno.

7.4.7. Dio sredstava iz BHF Shopa je namijenjen izradi novih artikala, a ostala sredstava stoje na raspolaganju Centralnoj kasi.

7.4.8. Zadueni za regionalne shopove se biraju na regionalnim godinjim sastancima članova.

7.4.9. Predstavnik centralnog shopa se bira na sastanaku predstavnika regija BHF, a na prijedlog osoba zaduenih za regionalne BHF Shopove.

7.4.10. Svi zadueni za rad u BHF Shopu se mogu smjeniti sa svojih pozicija ukoliko svoj posao ne obavljaju aurno.

7.4.11. Zaduena osoba za centralni shop podnosi zahtjev Predsjedniku navijača BHF-a za smjenu predstavnika regionalnog shopa.

7.4.12. Predstavnik BHF regije je duan zajedno sa članovima izabrati novu osobu za rad u regionalnom shopu.

7.4.13. Zadueni za rad u shopu su duni da aktivno učestvuju u odabiru novih proizvoda u BHF kolekciji, aurno vode online evidenciju stanja regionalnih shopova, prodaju i dostavljaju robu BHF na osnovu dogovora sa centralnim shopom.

7.4.14. Broj članova zaduenih za rad u shopu nije ograničen na broj regija.

7.4.15. Član BHF shopa mogu po potrebi biti svi članovi koji svojim radom i trudom mogu pomoći rad BHF Shopa. Njihova zaduenja su suport proride centralnom shopu ili regionalnim shopovima.

7.4.16. Trokove dostave robe regijama snosi centralni shop. Trokove dostave robe članovima unutar regije snose članovi/kupci robe.

7.4.17. Sva roba nabavljena iz centralnog shop-a se plača unaprijed.

7.5. BHF WEB Team

7.5.1. BHF Web Team ima kao osnovni zadatak da vodi računa o web prezentaciji BHF-a.

7.5.2. BHF Web team je obavezan pruiti svaku vrstu tehničke podrke svakom segmentu BHF-a.

7.5.3. Zadaci BHF WEB Teama su: - dizajniranje i odravanje BHF web site, - nadziranje i odravanje BHF foruma, - odravanje BHF Centralne DB članova, - odravanje BHF Arhive, - odravanje BHF galerije slika, - tehničko odravanje BHF online shopa, - tehnička potpora promocije BHF-a na regionalnom nivou (pomoć oko odravanja podstranica i podforuma regija),

7.5.4. Posao u BHF web team-u je segmentiran i svaki član ima specifično zaduenje i odgovornost.

7.5.5. Administrator(i) web site-a su zadueni za rad i odravanje web site, server, e-mailove i online shop.

7.5.6. Manageri su zadueni za rad i odravanje online shopa, postavljanje vijesti za BHF Press i podstranice regija,

7.5.7. Administrator(i) foruma su zadueni za rad i tehničko odravanje foruma, uređenje foruma, davanje i oduzimanje prava pristupa farumu, vizuelni izgled foruma, podrka moderatorskom timu u provođenju pravila foruma i nadgledanje centralne DB članova.

7.5.8. Moderatori foruma: su zadueni za rad, odravanje i uređivanje tema koje moderiraju (otvaranje tema, editovanje postova, brisanje neumjesnih komentara, baniranje članova koji kre pravila foruma).

7.5.9. BHF web team je obavezan na početku svake kalendarske godine napraviti godinji plan rada i predračun budeta za svoje potrebe i iste dostaviti Centralnoj kasi i Predsjedniku Udruenja navijača BHF-a.

7.5.10. BHF web team je odgovoran za svoj rad Predsjedniku Udruenja navijača BHF-a i Upravi navijača BHF-a.

7.5.11. Ni jedan član BHF Web teama ne moe raditi na svoju ruku i mimo pravila foruma i dogovora sa cijelim timom.

7.5.12. Uprava navijača BHF-a i Predsjednik Udruenja navijača BHF-a imaju pravo u svako doba raspustiti web team ako nisu zadovoljni radom, ili ako večina članova BHF-a na tome inzistira.

7.5.13. Članovi BHF web team-a nemaju pravo mijeati se u rad drugih segmenata BHF-a niti na bilo koji način utjecati na njihov rad, izuzev ako nisu dio tih timova i imaju direktno zaduenje u njima.

7.5.14. Web team ima pravo interno izabrati jednu osobu koja će biti zaduena za koordinaciju rada sa različitim segmentima BHF-a kao i za komunikaciju sa Predsjednikom Udruenja navijača BHF-a.

7.5.15. Od svih članova BHF web team-a se očekuje profesionalan pristup radu i maksimalna doza odgovornosti prema poslu koji rade.

7.5.16. Svaki član BHF-a moe pristupiti web team-u ako zadovoljava minimalne tehničke sposobnosti, ima ozbiljan pristup radu i ako je predstavnik regije suglasan sa njegovom nominacijom.

7.6. BHF Press

7.6.1. BHF Press je dio BHF administracije koji je zaduen za objavljivanje zvaničnih saoptenja BHF-a za javnost, odnose i suradnju sa drugim medijima, uređivanjem i objavljivanjem BHF Press vijesti, kolumna i izvjetaja na BHF web site.

7.7. BHF Production

7.7.1. BHF Production je dio BHF-a koji je zaduen za audio/video prezentaciju BHF-a, te za snimanje, sakupljanje, objavu i arhiviranje audio/video BHF materijala.

7.7.2. Svaki material nastao radom BHF Production-a je u apsolutnom vlasnitvu BHF-a kao Udruenja i navijačke grupe i niko drugi na njega ne moe polagati pravo.

7.7.3. BHF Production nema pravo davanja audio/video materijala koji je vlasnitvo BHF-a drugim pravnim ili fizičkim licima bez predhodnog odobrenja Uprave navijača BHF-a.

7.7.4. Administracija BHF-a zadrava pravo da u svakom momentu organizuje ostale grupe/timove u svom sastavu, pored gore navedenih, bez promjene Statuta.

8. TRIBINA

8.1. Tribina BHF-a je operativni dio koji je zaduen za organizovanje navijača na utakmicama, njihovo ponaanje, navijanje i izgled kopa BHF-a.

8.2. Tribina BHF-a je pod neposrednom nadlenoću Vođe navijača BHF-a i TIFO grupe.

8.3. Vođa BHF i TIFO grupa su zadueni za izradu i dopunu kodeksa ponaanja članova BHF-a na tribini.

8.4. Vođa BHF i TIFO grupa imaju pravo u svakom momentu dopuniti osnovni kodeks ponaanja članova BHF-a na tribini, ako to smatraju neophodnim bez promjene Statuta.

9. TIFO GRUPA

9.1. TIFO grupu čine predstavnici TIFO sekcija svih regija i sve odluke donose zajedno.

9.2. BHF Tifo grupa ima primarnu nadlenost da vodi računa o BHF image-u: -Vodi brigu oko izgleda: tribine, transparenata, plakata, ostalih detalja vezanih za tribinu - suraduje sa web tem oko izgleda web stranice i sa shopom u vezi izgleda artikala.

9.3. TIFO grupa je odgovorna Vođi navijača BHF-a za svoj rad.

9.4. TIFO grupa ako nije zadovoljna radom nekog od predstavnika tifo regija taj se smjenjuje od strane Vođe navijača BHF-a a novi se imenuje od strane predstavnika regije iz koje isti dolazi.

10. OSNOVNI KODEKS PONAANJA članova BHF-a na tribini glasi:

10.1. NAVIJANJE: Kad ste postali član BHF-a, sljedeće to se od vas očekuje jeste da se pridruite ekipi na tribini. Na tribini se od vas očekuje da navijate svih 90 minuta bez obzira na rezultat i tako svi zajedno pruimo naim momcima podrku tokom čitave utakmice. Navijanje je osnovna zadaća svakog navijača. Nemojte se stiditi da navijate bez obzira na to koliko godina imate. Navijanje vodi Vođa navijač BHF-a i/ili osoba zaduena za to, te ni u kom slučaju ne započinjite pjesme samoinicijativno! Ne navijajte prije utakmice i ne troite svoje grlo koje će biti potrebno kada utakmica počne. Nije potrebno da na svaku pjesmu plječete i tako kvarite samo melodiju pjesme pratite bubanj! Da bi ste iskazali pripadnost grupi/domovini dovoljno je da imate samo jedan al. Vie alova vas neće učiniti većim navijačem, a uticaće i na lo izgled tribine. Na tribini je strogo zabranjeno mijenjanje članskih rekvizita BHF sa drugim navijačkim grupama. Na tribini su sve prepirke i svađe među članovima BHF-a najstroe zaboranjene i bit će strogo sankcionisane. Na tribini je strogo zabranjeno napadanje i vrijeđanje drugih navijačkih grupa i navijača BiH.

10.2. KOREOGRAFIJA: Prilikom izvođenja koreografija ne radite nita na svoju ruku! Radite samo ono to se od vas trai to jest pratite upute navijača zaduenih za to. Ukoliko dobijete papir, letak ili neto drugo, nemojte ga staviti pod guzicu ili praviti avione od njega, već ga podignite u dogovoreno vrijeme. Ni pod razno da diete papir, etalicu ili zastavu mimo dogovorenog vremena, jer time upropatavate trud i rad navijača koji danima rade na istome!

10.3. IZGLED TRIBINE: Tribina je ogledalo svake navijačke skupine, te tako i nae! Ukoliko elite da napravite transparent, zastavu ili stenard, prvo se obratite nekom iz TIFO grupe (www.bhfanaticos.com) pa tek onda, ukoliko dobijete saglasnost, isti moete praviti! Neće se tolerisati transparenti, zastave ili stenardi rađeni na svoju ruku! Kada na tribini dobijete zastavu da maete sa njom maite. Na kraju utakmice ne nosite zastavu kući, već je vratite osobi od koje ste je i dobili! BHF je navijačka skupina koja prati sve reprezentativne selekcije BiH, te među nama nema mjesta za klupska obiljeja. Na utakmice reprezentacije nosite isključivo obiljeja BiH i naa BHF obiljeja to jest: nae dukserice, majice, alove, kačkete, kape i ostalo. Sve ovo moete nabaviti u naem Shopu. Kupovinom naih proizvoda, u naem shopu ujedno pomaete rad nae skupine i tako doprinosite da budemo jo jači i bolji. Isto pravilo vai i za nau opremu na klupskim utakmicama - na klupske utakmice ne smijete da idete u BHF opremi!

10.4. MEDIJI (TV, novine, internet) Za prezentaciju nae navijačke skupine imaju također zaduene osobe za to i samo te osobe imaju pravo da daju slubene i zvanične izjave za TV, novine i slično. Ukoliko vas neko od novinara upita neto vezano za BHF, ne odogovarajte nita jer niste zadueni za taj dio posla, već istog tog novinara uputite na pravu osobu koja je ovlatena da u javnosti govori u ime BHF-a. Ukoliko doivite neku neugodnost na tribini ili policijsku represiju, ne alite se novinarima već se obratite nama pa ćemo zajedničkim snagama pokuati da rijeimo NA problem! Svakom članu i simpatizeru BHF-a je najstroe zabranjeno svako snimanje ili fotografisanje u korteu i kopu BHF-a. Samo zvanično zaduene osobe ispred BHF-a imaju pravo na fotografisanje i snimanje (u) korteu i kopu BHF-a.

10.5. POLITIKA: BHF je navijačka skupina a ni u kojem slučaju politička organizacija. Mi volimo nau dravu Bosnu i Hercegovinu i nisu nam potrebne nikakve političke struje. Ukoliko pokuate da promoviete bilo kakvu političku struju biti ćete trajno odstranjeni iz nae grupe! Svi mi imamo svoje ivote i svi se bavimo različitim poslovima ali na tribini smo svi jedno, svi smo tu sa jednim ciljem, a to je podrka naim reprezentacijama.

11. PRESTANAK RADA BHFanaticos-a.

11.1. Navijačka grupa BHFanaticos se moe raspasti kao navijački skup samo nakon odluke koja se donese na Skuptini ili nakon odluke koja se donese na sastanku/sjednici Uprave navijača BHF-a a nakon Skuptine.

11.2. U oba slučaja potrebno je da najmanje 2/3 Članova od cijelkupnog broja članstva BHF-a ele raspad i glasaju ZA njega.

11.3. Sastanak/sjednica o raspadu se mora odrati dvije do četiri sedmice nakon Skuptine.

11.4. Sredstva BHFanaticosa se u tom slučaju predaju privremenoj Upravi navijača BHF-a koju odredi Skuptina. 11.5. Skuptina je duna sva materijalna sredstva raspodijeliti u humanitarne svrhe.